Huishoudelijk reglement

 

VERGADERINGEN

ARTIKEL 1

Technische vergadering

Over voorstellen, die de klassenvoorschriften of andere technische zaken betreffen, kunnen alleen in een technische vergadering besluiten worden genomen.

De agenda van de technische vergadering kan uitsluitend technische aangelegenheden, zomede de vaststelling van de notulen van de vorige technische vergadering als punten bevatten.

De oproep en de agenda van de technische vergaderingen moeten door het Centraal Bureau voor Watersport worden verzonden op een termijn van tenminste veertien dagen voor de aanvang van de vergadering.

Allen, die toegang hebben tot de gewone vergaderingen, alsmede leden van de Technische Commissies van de K.N.W.V. en alle eigenaren, lid van een bij de K.N.W.V. aangesloten vereniging, welker Flying Dutchman jacht in het bezit is van een geldige meetbrief van de K.N.W.V., hebben het recht in de technische vergadering het woord te voeren.

Stemgerechtigd zijn slechts de eigenaren, lid van een bij de K.N.W.V. aangesloten vereniging, welker Flying Dutchman jacht in het bezit is van een, geldige meetbrief van de K.N.W.V., of hun gemachtigden. Machtigingen moeten schriftelijk vóór de aanvang van de vergadering bij het bestuur worden ingeleverd. Per Flying Dutchman jacht kan slechts één stem worden uitgebracht.

ARTIKEL 2

Algemene ledenvergadering

Jaarlijks wordt tenminste één algemene ledenvergadering gehouden en wel vóór de eerste april. De agenda van de Algemene Leden Vergadering moet onder meer de volgende punten bevatten:

a.     Vaststelling van de notulen van de vorige algemene ledenvergadering.

b.     Het algemeen en financieel jaarverslag, uit te brengen door het bestuur.

c.     Behandeling van het verslag van de kascommissie.

d.     Vaststelling van de begroting.

e.     Verkiezing van bestuursleden.

f.      Verkiezing leden van de kascommissie.

g.     Ingekomen stukken en binnengekomen voorstellen.

h.     Rondvraag.

GELDMIDDELEN

ARTIKEL 3

Nieuwe leden, die zich na de eerste augustus aanmelden, zijn voor het resterende deel van dat jaar geen contributie verschuldigd.

JAARLIJKSE PRIJZEN

ARTIKEL 4

1. Het bestuur zal minstens een keer per jaar vergaderen aan de hand van het bij de prijs behorende statuut van de Shipsman Trophy. Tijdens deze vergadering  kijkt het bestuur of er aanleiding bestaat deze prijs uit te reiken. Deze door Heike Blok aan de NFDO geschonken wisselprijs staat permanent opgesteld in het clubhuis van de KWVL te Loosdrecht. De bij de prijs behorende oorkonde moet, indien er een geschikte kandidaat is bij een daarbij passende gelegenheid worden uitgereikt aan de door het bestuur van de NFDO uitgekozen persoon, vereniging of stichting

2. De prins Bernard prijs is de door Prins Bernard aan de NFDO ter beschikking gestelde wissel prijs. De NFDO verplicht zich om zich in te spannen deze wisselprijs jaarlijks bij de KWV Muiden te verzeilen. De prijs staat tot nader order en in overleg tussen de NFDO en KWV Muiden tentoongesteld in het clubhuis van de KWV Muiden”

WIJZIGINGEN

ARTIKEL 5

Het huishoudelijk reglement kan alleen worden gewijzigd krachtens besluit ener algemene vergadering, genomen met tenminste 2/3 der uitgebrachte geldige stemmen.

Aldus vastgesteld in de algemene vergadering van 24 januari 2003