Statuten

Op éénentwintig mei tweeduizend drie verscheen voor mij, mr Maria Jacoba Moerland-Jansen, notaris te Brielle:

de heer ir. Dennis Frank van Iersel, wonende te 3233 DA Oostvoorne, gemeente Westvoorne Gildenlaan 8, geboren te Hilversum op vijftien augustus negentienhonderd zesenzestig, paspoort nummer NC6998730 afgegeven te Westvoorne op vier juli tweeduizend twee, ten deze handelende in zijn hoedanigheid van secretaris van de vereniging Nederlandse Flying Dutchman Organisatie, statutair gevestigd te Loosdrecht, feitelijk gevestigd te 3233 DA Oostvoorne, gemeente Westvoorne, Gildenlaan 8, hierna te noemen: de vereniging.

De comparant verklaarde:

INLEIDING

De vereniging is opgericht op twaalf juni negentienhonderd vierenvijftig. De statuten zijn op twaalf november tweeduizend twee opgenomen in een notariële akte. Bij besluit van de algemene ledenvergadering van de vereniging van vierentwintig januari tweeduizend drie is besloten de statuten van de vereniging te wijzigen en de comparant te machtigen de gewijzigde akte te doen verlijden. Een uittreksel uit de notulen van die vergadering wordt aan deze akte gehecht. De gewijzigde statuten luiden zoals hierna omschreven.

STATUTEN

Naam en zetel

Artikel 1.

1.    De vereniging draagt de naam: Nederlandse Flying Dutchman Organisatie (bij verkorting hierna te noemen: N.F.D.O.).

2.    Zij heeft haar zetel in de gemeente Loosdrecht.

Doel

Artikel 2.

1.    De doelen van de vereniging zijn het propageren en het bevorderen van het zeilen, speciaal het wedstrijdzeilen in de Flying Dutchman klasse; het bevorderen van de belangen van de leden, voorzover deze gelegen zijn op het gebied van de zeilsport en het bevorderen van het contact en de goede verstandhouding tussen de zeilers in de Flying Dutchman klasse.

2.    Zij tracht dit doel onder meer te bereiken door:

a.     Het bepleiten van de belangen der klasse bij het Koninklijk Nederlands Watersport Verbond (bij verkorting hierna te noemen KNWV).

b.    Het samenwerken met de Stichting de Internationale Flying Dutchman Class Organisation (bij verkorting hierna te noemen: IFDCO) en met andere organisaties in binnen- en buitenland die hetzelfde doel hebben of in dezelfde richting werkzaam zijn.

c.     Het houden van vergaderingen, lezingen en bijeenkomsten.

d.    Alle andere wettige middelen, die voor het gestelde doel bevorderlijk zijn.

Duur

Artikel 3.

1.    De vereniging, opgericht op twaalf juni negentienhonderd vierenvijftig onder de naam Flying Dutchman Club en sedert zes februari negentienhonderd éénenzestig Nederlandse Flying Dutchman Organisatie (N.F.D.O.) geheten, werd aangegaan voor een tijdsduur van negenentwintig jaren, gerekend vanaf de oprichtingsdatum. Ingevolge het bepaalde in artikel 2:17 van het Burgerlijk Wetboek en het overgangsrecht is de vereniging opgericht voor onbepaalde tijd.

2.    Het boekjaar van de vereniging is het kalenderjaar.

Lidmaatschap

Artikel 4

1.    De vereniging kent leden.

2.    Leden zijn zij die zich schriftelijk als lid bij het bestuur hebben aangemeld en door het bestuur als lid zijn toegelaten. Hiervan blijkt uit een door het bestuur afgegeven verklaring. Ingeval van niet-toelating door het bestuur kan de algemene ledenvergadering alsnog tot toelating besluiten.

3.    Het lidmaatschap is persoonlijk en kan niet worden overgedragen of door erfopvolging worden verkregen.

4.    Personen, die zich jegens de vereniging of voor de Flying Dutchman klasse bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt, kunnen op voorstel van het bestuur door de algemene ledenvergadering met tenminste tweederde der geldig uitgebrachte stemmen tot erelid of erevoorzitter worden benoemd.

5.    Ereleden of erevoorzitters hebben dezelfde rechten en verplichtingen als de leden, doch betalen geen contributie aan de N.F.D.O. (echter wel aan de IFDCO).

6.    Het gestelde in lid 5 is van toepassing op de te benoemen ereleden vanaf éénentwintig mei tweeduizend drie.

Artikel 5

1.    Het lidmaatschap eindigt:

a.     door de dood van het lid;

b.    door opzegging door het lid;

c.     door opzegging door de vereniging;

d.    door ontzetting.

2.    Opzegging van het lidmaatschap door het lid kan slechts geschieden tegen het einde van een boekjaar. Zij geschiedt schriftelijk aan het bestuur met inachtneming van een opzeggingstermijn van ten minste vier weken. Indien een opzegging niet tijdig heeft plaatsgevonden, loopt het lidmaatschap door tot het einde van het eerstvolgende boekjaar. Het lidmaatschap eindigt onmiddellijk:

a.     indien redelijkerwijs van het lid niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren;

b.    binnen een maand nadat een besluit waarbij de rechten van de leden zijn beperkt of hun verplichtingen zijn verzwaard, aan een lid bekend is geworden of medegedeeld (tenzij het betreft een wijziging van de geldelijke rechten en verplichtingen);

c.     binnen een maand nadat een lid een besluit is meegedeeld tot omzetting van de vereniging in een andere rechtsvorm of tot fusie.

3.    Opzegging van het lidmaatschap namens de vereniging kan tegen het einde van het lopende boekjaar door het bestuur worden gedaan:

–      wanneer een lid na daartoe bij herhaling schriftelijk te zijn aangemaand op één november niet volledig aan zijn geldelijke verplichtingen jegens de vereniging over het lopende boekjaar heeft voldaan;

–      wanneer het lid heeft opgehouden te voldoen aan de vereisten die op dat moment door de statuten voor het lidmaatschap worden gesteld.

De opzeggingstermijn is ten minste vier weken.

Indien een opzegging niet tijdig heeft plaatsgevonden, loopt het lidmaatschap door tot het einde van het eerstvolgende boekjaar.

De opzegging kan evenwel onmiddellijke beëindiging van het lidmaatschap tot gevolg hebben, wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet kan worden gevergd het lidmaatschap te laten voortduren.

De opzegging geschiedt steeds schriftelijk met opgave van de redenen.

4.    Ontzetting uit het lidmaatschap kan alleen worden uitgesproken wanneer een lid in strijd met de statuten, reglementen of besluiten van de vereniging handelt of wanneer het lid de vereniging op onredelijke wijze benadeelt. Zij geschiedt door het bestuur, dat het lid zo spoedig mogelijk van het besluit in kennis stelt, met opgave van de redenen. Het betrokken lid is bevoegd binnen één maand na de ontvangst van de kennisgeving in beroep te gaan bij de algemene ledenvergadering. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst. Een geschorst lid heeft geen stemrecht.

5.    Wanneer het lidmaatschap in de loop van een boekjaar eindigt, blijft de jaarlijkse bijdrage voor het geheel door het lid verschuldigd, tenzij het bestuur anders beslist.

Donateurs

Artikel 6

1.    Donateurs zijn zij, die door het bestuur als donateur zijn toegelaten. Het bestuur is bevoegd het donateurschap door schriftelijke opzegging te beëindigen.

2.    Donateurs zijn verplicht jaarlijks aan de vereniging een geldelijke bijdrage te verlenen, waarvan de minimale omvang door de algemene ledenvergadering wordt vastgesteld.

3.    Donateurs hebben uitsluitend het recht om de algemene ledenvergadering bij te wonen. Zij hebben daarin geen stemrecht, maar wel het recht om het woord te voeren.

Contributies

Artikel 7

Ieder lid is jaarlijks een contributie verschuldigd. De hoogte van de contributie wordt jaarlijks vastgesteld door de algemene ledenvergadering.

Bestuur

Artikel 8

1.    Het bestuur bestaat uit tenminste drie natuurlijke personen, die uit hun midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester aanwijzen.

2.    De bestuursleden worden door de algemene ledenvergadering benoemd uit de leden van de vereniging.

De algemene ledenvergadering stelt het aantal bestuursleden vast.

3.    Bestuursleden kunnen te allen tijde onder opgaaf van redenen door de algemene ledenvergadering worden geschorst en ontslagen. De algemene ledenvergadering besluit tot schorsing of ontslag met een meerderheid van twee/derde van de uitgebrachte stemmen.

4.    De schorsing eindigt wanneer de algemene ledenvergadering niet binnen drie maanden daarna tot ontslag heeft besloten. Het geschorste bestuurslid wordt in de gelegenheid gesteld zich in de algemene ledenvergadering te verantwoorden en kan zich daarbij door een raadsman doen bijstaan.

5.    Bestuursleden worden benoemd voor een periode van maximaal twee jaar. Onder een jaar wordt te dezen verstaan de periode tussen twee opeenvolgende jaarlijkse algemene ledenvergaderingen. De bestuursleden treden af volgens een door het bestuur op te maken rooster. Een volgens het rooster aftredend bestuurslid in onmiddellijk herbenoembaar.

6.    Indien het aantal bestuursleden beneden het in lid 1 vermelde minimum is gedaald, blijft het bestuur niettemin bevoegd. Het bestuur is verplicht zo spoedig mogelijk een algemene ledenvergadering te beleggen, waarin de voorziening is de vacature(s) aan de orde komt.

7.    Op de vergaderingen en de besluitvorming van het bestuur is het bepaalde in de artikelen 11 tot en met 14 zoveel mogelijk van toepassing.

Artikel 9

1.    Het bestuur is belast met het besturen van de vereniging.

2.    Het bestuur is, met voorafgaande goedkeuring van de algemene ledenvergadering, bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding of bezwaring van registergoederen en tot het aangaan van overeenkomsten waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een ander verbindt.

Artikel 10

1.    Het bestuur vertegenwoordigt de vereniging.

2.    De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt mede toe aan de voorzitter tezamen met de secretaris of de penningmeester, dan wel de secretaris tezamen met de penningmeester.

Algemene ledenvergaderingen

Artikel 11

1.    De algemene ledenvergaderingen worden bij voorkeur gehouden in de gemeente waar de vereniging statutair is gevestigd.

Artikel 12

1.    Toegang tot de algemene ledenvergadering hebben de leden die niet geschorst zijn, de donateurs alsmede degenen, die daartoe door het bestuur en/of de algemene ledenvergadering zijn uitgenodigd. Een geschorst lid heeft toegang tot de vergadering waarin het besluit tot zijn schorsing wordt behandeld, en is bevoegd daarover dan het woord te voeren.

2.    Met uitzondering van een geschorst lid heeft ieder lid één stem in de algemene ledenvergadering. Ieder stemgerechtigd lid kan aan een andere stemgerechtigde schriftelijk volmacht verlenen tot het uitbrengen van zijn stem. Een stemgerechtigde kan voor ten hoogste twee personen als gevolmachtigde optreden.

3.    Een eenstemmig besluit van alle stemgerechtigde leden, ook al zijn zij niet in vergadering bijeen, heeft, mits met voorkennis van het bestuur genomen, dezelfde kracht als een besluit van de algemene ledenvergadering. Dit besluit kan ook schriftelijk tot stand komen.

4.    De voorzitter bepaalt de wijze waarop de stemmingen in de algemene ledenvergadering worden gehouden.

5.    Alle besluiten waaromtrent bij de wet of bij deze statuten geen grotere meerderheid is voorgeschreven, worden genomen bij volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Bij staking van stemmen over zaken is het voorstel verworpen. Staken de stemmen bij verkiezing van personen, dan beslist het lot. Indien bij verkiezing tussen meer dan twee personen door niemand een volstrekte meerderheid is verkregen, wordt herstemd tussen de twee personen, die het grootste aantal stemmen kregen, zo nodig na tussenstemming.

Artikel 13

1.    De algemene ledenvergaderingen worden geleid door de voorzitter of, bij dienst afwezigheid, door het oudste aanwezige bestuurslid. Zijn geen bestuursleden aanwezig, dan voorziet de vergadering zelf in haar leiding.

2.    Het door de voorzitter ter algemene ledenvergadering uitgesproken oordeel omtrent de uitslag van een stemming, is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit, voorzover werd gestemd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel. Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het oordeel van de voorzitter de juistheid daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats, indien de meerderheid van de vergadering of, indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, een stemgerechtigde aanwezige dit verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.

3.    Van het ter algemene ledenvergadering verhandelde worden notulen gehouden door de secretaris of door een door de voorzitter aangewezen persoon. Deze notulen worden in de zelfde of in de eerstvolgende algemene ledenvergadering vastgesteld en ten blijke daarvan door de voorzitter en de secretaris van die vergadering ondertekend.

Artikel 14

1.    Het boekjaar van de vereniging is gelijk aan het kalenderjaar. Jaarlijks wordt ten minste één algemene ledenvergadering gehouden en wel binnen zes maanden na afloop van het boekjaar, behoudens verlenging van deze termijn door de algemene ledenvergadering. In deze algemene ledenvergadering brengt het bestuur zijn jaarverslag uit over de gang van zaken in de vereniging en over het gevoerde beleid. Het legt de balans en de staat van baten en lasten met een toelichting ter goedkeuring aan de algemene ledenvergadering over. Deze stukken worden ondertekend door de bestuursleden; ontbreekt de ondertekening van een of meer hunner, dan wordt daarvan onder opgave van redenen melding gemaakt. Na verloop van de termijn kan ieder lid in rechte vorderen van de gezamenlijk bestuurders dat zij deze verplichtingen nakomen.

2.    Wordt omtrent de getrouwheid van de stukken bedoeld in het vorige lid aan de algemene ledenvergadering niet overgelegd een verklaring afkomstig van een accountant als bedoeld in artikel 2:393 lid 1 van het Burgerlijk Wetboek, dan benoemt de algemene ledenvergadering, jaarlijks, een commissie van ten minste twee leden die geen deel van het bestuur mogen uitmaken.

3.    Het bestuur is verplicht aan de commissie ten behoeve van haar onderzoek alle door haar gevraagde inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst de kas en de waarden te tonen en inzage in de boeken en bescheiden van de vereniging te geven.

4.    De commissie onderzoekt de in lid 1 en lid 3 bedoelde stukken.

5.    Vergt dit onderzoek naar het oordeel van de commissie bijzondere boekhoudkundige kennis, dan kan zij zich op kosten van de vereniging door een deskundige doen bijstaan. De commissie brengt aan de algemene ledenvergadering verslag van haar bevindingen uit.

Artikel 15

1.    Algemene ledenvergaderingen worden door het bestuur bijeengeroepen zo dikwijls het dit wenselijk oordeelt of daartoe op grond van de wet verplicht is.

2.    Op schriftelijk verzoek van ten minste één/tiende gedeelte van de stemgerechtigde leden is het bestuur verplicht tot het bijeenroepen van een algemene ledenvergadering, te houden binnen vier weken na indiening van het verzoek. Indien aan het verzoek binnen veertien dagen geen gevolg wordt gegeven, kunnen de verzoekers zelf tot de bijeenroeping van de algemene ledenvergadering overgegaan op de wijze als in lid 3 bepaald. De verzoekers kunnen alsdan anderen dan bestuursleden belasten met de leiding van de vergadering en het opstellen van de notulen.

3.    De bijeenroeping van de algemene ledenvergadering geschiedt door schriftelijk mededeling aan de stemgerechtigden op een termijn van ten minste zeven dagen. Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen vermeld.

Statutenwijziging

Artikel 16

1.    Wijziging van de statuten kan slechts plaatshebben door een besluit van de algemene ledenvergadering, waartoe is opgeroepen met de mededeling dat aldaar wijziging van de statuten zal worden voorgesteld.

2.    Zij, die de oproeping tot de algemene ledenvergadering ter behandeling van een voorstel tot statutenwijziging hebben gedaan, moeten ten minste vijf dagen voor de dag van de vergadering een afschrift van dat voorstel, waarin de voorgestelde wijziging woordelijk is opgenomen, op een daartoe geschikte plaats voor de leden ter inzage leggen tot na de afloop van de dag, waarop de vergadering werd gehouden.

3.    Tot wijziging van de statuten kan door de algemene ledenvergadering slechts worden besloten met een meerderheid van ten minste twee/derde van het aantal uitgebrachte stemmen, waarbij geldt dat tenminste tien procent (10%) van de leden vertegenwoordigd dient te zijn.

4.    De statutenwijziging treedt eerst in werking nadat daarvan een notariële akte is opgemaakt. Ieder van de bestuursleden is bevoegd de akte van statutenwijziging te doen verlijden.

5.    Het bepaalde in de leden 1 en 2 is niet van toepassing, indien in de algemene ledenvergadering alle stemgerechtigden aanwezig of vertegenwoordigd zijn en het besluit tot statutenwijziging met algemene stemmen wordt genomen.

6.    De bestuursleden zijn verplicht een authentiek afschrift van de akte van statutenwijziging en een volledige doorlopende tekst van de statuten, zoals deze na de wijziging luiden, neer te leggen ten kantore van het door de Kamer van Koophandel en Fabrieken gehouden register.

Ontbinding en vereffening

Artikel 17

1.    Het bepaalde in artikel 16 leden 1, 2, 3 en 5 is van overeenkomstige toepassing op een besluit van de algemene ledenvergadering tot ontbinding van de vereniging.

2.    De algemene ledenvergadering stelt bij haar in het vorige lid bedoelde besluit de bestemming vast voor het batig saldo, en wel zoveel mogelijk in overeenstemming met het doel van de vereniging. Tot het batig saldo worden onder meer gerekend de “Shipsman Trophy” en de Prins Bernhard prijs, welke permanent tentoongesteld staan op respectievelijk de Koninklijke Watersport Vereniging Loosdrecht, te Loosdrecht en de KWV Muiden, gevestigd te Muiden.

3.    De vereffening geschiedt door het bestuur.

4.    Na de ontbinding blijft de vereniging voortbestaan voor zover dit tot vereffening van haar vermogen nodig is. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van de statuten zoveel mogelijk van kracht. In stukken en aankondigingen die van de vereniging uitgaan, moeten aan haar naam worden toegevoegd de woorden “in liquidatie”.

5.    De vereffening eindigt op het tijdstip waarop geen aan de vereffenaar bekende baten meer aanwezig zijn.

6.    De boeken en bescheiden van de ontbonden vereniging moeten worden bewaard gedurende tien jaren na afloop van de vereffening. Bewaarder is degene die door de vereffenaars als zodanig is aangewezen.

Reglementen

Artikel 18

1.    De algemene ledenvergadering kan een of meer reglementen vaststellen en wijzigen, waarin onderwerpen worden geregeld waarin door deze statuten niet of niet volledig wordt voorzien.

2.    Een reglement mag geen bepalingen bevatten, die strijdig zijn met de wet of met deze statuten.

3.    Op besluiten tot vaststelling en tot wijziging van een reglement is het bepaalde in artikel 16 leden 1, 2 en 5 van overeenkomstige toepassing.

Slotbepaling

Artikel 20

Aan de algemene ledenvergadering komen in de vereniging alle bevoegdheden toe, die niet door de wet of de statuten aan andere organen zijn opgedragen.

Slotverklaring

Tenslotte verklaarde de comparant:

–      dat het bestuur thans samengesteld is als volgt:

1.    de heer Frank René Havik, geboren te Edam op veertien december negentienhonderd vijfenvijftig, wonende Bagijenland 6-7 te 5135 EH Edam, als voorzitter;

2.    de heer Dennis Frank van Iersel voornoemd, als secretaris;

3.    de heer Bastiaan Martinus Wulffers, geboren te ‘s-Gravenhage op zeven mei negentienhonderd drieënzestig, wonende Europaplantsoen 45 te 2355 AS Hoogmade, gemeente Jacobswoude, als penningmeester;

4.    mevrouw Marianne Elizabeth Lubbers, geboren te Christchurch op veertien februari negentienhonderd zevenenzeventig, wonende Koppelweg 80 te 3704 GJ Zeist, als commissaris public relations;

5.    de heer Matthias Willibrordus Jozef Rutten, geboren te Bleiswijk op achttien april negentienhonderd vijftig, wonende Jupiter 55a te 2651 HJ Berkel en Rodenrijs, als commissaris wedstrijden;

Slot akte

Waarvan akte is verleden te Brielle op de datum in het hoofd van deze akte vermeld.

De verschenen persoon is mij, notaris, bekend en de identiteit van de comparant en de eventuele volmachtgever(s) is door mij, notaris, aan de hand van de hiervoor vermelde documenten vastgesteld.

De zakelijke inhoud van de akte is aan hem opgegeven en toegelicht. De verschenen persoon heeft verklaard op volledige voorlezing van de akte geen prijs te stellen, tijdig voor het verlijden een conceptakte te hebben ontvangen, van de inhoud van de akte te hebben kennis genomen en te zijn gewezen op de gevolgen, die voor partijen uit de akte voortvloeien. Deze akte is beperkt voorgelezen en onmiddellijk daarna eerst door de verschenen persoon en vervolgens door mij, notaris, ondertekend.